Regulamin rozszerzony

STRONY TRANSAKCJI  

Transakcje zawierane są pomiędzy stronami: nabywcą - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna,
dokonująca zakupów w sklepie internetowym, pod adresem obrazynaplotnie.com.pl
oraz sprzedawcą - sklep internetowy obrazynaplotnie.com.pl będący własnością firmy:

LOGO S.C.
Piotr Pasierbiński Joanna Pasierbińska
al. Wojska Polskiego 60 E
05-804 Pruszków 
NIP 534-10-16-387

REGON 011200259

Pełna treść regulaminu

1) Najważniejsze punkty regulaminu:

 • Wszystkie ceny produktów są cenami brutto wyrażonymi w PLN i zawierają podatek VAT.   
 • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.  
 •  Dostępność produktów w sklepie obrazynaplotnie.com.pl jest uzależniona od rodzaju asortymentu
  i każdorazowo potwierdzana przez sprzedawcę.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu
  umożliwiajacego ewentualna weryfikację rzetelności złożonego zamówienia

  2) Realizacja zamówienia
   
  a) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
  b) Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności
  części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i wówczas będzie
  mógł podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania,
  anulowanie całości zamówienia).
  c) Maksymalny czas realizacji zamówienia – przekazania towaru do wysyłki wynosi 7 dni roboczych.
  Termin realizacji towarów i druków personalizowanych jest podawany od momentu zaakceptowania projektu.
  Sprzedawca może przedłożyć warunkowo ten okres w niezawinionych przez niego przypadkach – wydłużonego
  terminu dostawy półproduktów, awarii urządzeń związanych z produkcją lub innych okoliczności, na które
  Sprzedawca nie ma wpływu.
  d) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  Zamówienia złożone w piątek od godziny 12.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą
  następnego dnia pracy. 
  e) Towary dostępne w magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia.
  f) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze
  jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  g) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania
  nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.
  h) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania
  numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia. Sprzedawca potwierdzi zamówienie e-mailem lub telefonem zwrotnym. 
  i) Istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT za zakupione towary. W wypadku chęci otrzymania takiego
  dokumentu, podczas wysyłania zamówienia prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję. Faktura wystawiana jest
  na całość wpłacanej kwoty – tj. koszty zakupu oraz ewentualne koszty wysyłki towaru. Faktura wysyłana
  jest wraz z zamówieniem.
  j) W przypadku odbioru osobistego, gotowy produkt będzie dostępny do odbioru w biurze LOGO s.c. (Pruszków, al. Wojska Polskiego 60e, Pon.-Pt. 9:00-17:00) przez 5 dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego. Jeżeli zamówiony towar nie zostanie odebrany w tym terminie, będzie można go odebrać po uprzednim kontakcie telefonicznym, bądź mailowym z naszego magazynu (Kanie, ul. Działkowa 3, Pon.-Pt. 8:00-16:00) przez następne 25 dni roboczych. Po przekroczeniu tego terminu towar zostanie zniszczony bez możliwości zwrotu kosztów dla Kupującego.

  Uwaga! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienia ze strony Kupującego, jak również
  za ewentualne błędy i przekłamania kolorystyczne wynikające ze względów technicznych. 

  3) Warunki  dostawy

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie można dotrzymać terminu dostawy kupujący jest o tym natychmiast informowany. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie. 
Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.
Zakupione w sklepie obrazynaplotnie.com.pl produkty dostarczane są zawsze zgodnie z wyborem kupującego:   
-  za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS – paczki do 30kg,
-  za pośrednictwem Poczty Polskiej – paczki do 5kg  
-  możliwy jest osobisty odbiór towaru w naszej siedzibie:
05-804 Pruszków, al. Wojska Polskiego 60 E

4)  Zasady płatności i koszty wysyłki.         

Klient może wybrać następujące formy płatności:
A) Przelewem na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski LOGO S.C.
76 105019241000009066784407

B) osobiście w biurze firmy LOGO s.c. (05-804 Pruszków, al. Wojska Polskiego 60 E)

UWAGA!
 Zamówienie będzie realizowane dopiero po wpłacie należności u nas w biurze, bądź otrzymaniu potwierdzenia przelewu.
Na wpłatę oczekujemy do 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w umownym terminie skutkował będzie zerwaniem umowy kupna-sprzedaży.

Koszty przesyłki:
Koszty wysyłki kurierem - 30,00 PLN

5) Reklamacje i zwroty

a) Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta towar był zgodny z jego oczekiwaniami.
b) Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
c) Zwrot towaru nie dotyczy materiałów drukowanych i poligraficznych z indywidualnym nadrukiem
po zaakceptowaniu projektu.
d) Zwrotowi podlega towar który nie posiada znaków personalizacji określonych w pkt c.
e) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym,
nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony
oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
f) W wypadku uznania reklamacji pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto
wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
g) Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt został nadesłany po upływie 7 dni od daty dostarczenia przesyłki.
h) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek , a także za uszkodzenia przesyłki
powstałe na skutek działania firmy dostarczającej przesyłki. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas
odbioru w obecności kuriera.
i) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy,
powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres:
LOGO s.c.
Al. Wojska Polskiego 60E
05-804 Pruszków
j) Przed przystąpieniem do montażu należy ostrożnie wyjąć i odpakować materiał dekoracyjny z opakowania
zabezpieczającego. Zabronione jest podczas odpakowywania stosowania ostrych narzędzi lub innych
środków mogących uszkodzić zamówiony produkt.
Odpakowywanie produktu musi odbywać się w miejscu nie narażonym na działanie środków lub przedmiotów
mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu, a w szczególności substancji żrących, tłustych
lub mocno zabrudzonych.
Uwaga! Produkt po rozpakowaniu, ale przed przystąpieniem do jego montażu, musi zostać rozłożony
w miejscu pozwalającym na jego sprawdzenie i poddanie kontroli pod kątem:
-  zgodności zamówionego wzoru z wzorem otrzymanym,
-  zgodności kolorystycznej zamawianego wzoru z wzorem otrzymanym,
-  zgodności rozmiaru zamawianego wzoru z rozmiarem wzoru otrzymanego
-  ujawnienia innych ewentualnych wad mechanicznych oraz jakościowych.

Uwaga! Uszkodzonego, niepełnowartościowego lub niezgodnego z zamówieniem produktu nie należy montować. Montaż produktu niepełnowartościowego lub nie spełniającego kryteria zamówienia wyklucza jego reklamację oraz wymianę.
Montaż produktu całkowicie wyklucza uznanie reklamacji w zakresie ewentualnych jego wad.

6) Prawa autorskie

a) Sprzedawca przyjmuje, że wszystkie przesłane pliki posiadają prawa autorskie Klienta. Jeżeli na skutek odpowiedniej
informacji ze strony Klienta, wykonane przez Sprzedawcę zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą
odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy
od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku
z dochodzeniem prawnym.
b) Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania
i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
c) Sprzedawca ma prawo do umieszczania zdjęć gotowych produktów w galerii na stronie internetowej
obrazynaplotnie.com.pl oraz w siedzibie Logo s.c. i KlubVideoPiP.

7) Ochrona danych osobowych

a) Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych
w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
b) Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są
i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych,
do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

8) Postanowienia końcowe

a) Przed złożeniem zamówienia nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnego brzmienia regulaminu.
b) Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:
LOGO S.C.
Al. Wojska Polskiego 60 E
05-804 Pruszków
c) Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz zamawiającego klienta
umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem
z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
d) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty
opublikowania ich na stronie obrazynaplotnie.com.pl
e) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami
będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą
ozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy
f) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zapisanych w nim zasad i postanowień. Podczas zakładania konta
lub składania zamówienia przez email lub osobiście w firmie LOGO S.C. przyjmuje się, ze Klient przeglądając
ofertę na stronie internetowej zapoznał się z niniejszym regulaminem i jednocześnie składając zamówienie
akceptuje jego warunki.


Pruszków, 15.04.2010r,